اجرای سنگ لاشه ورقه ای مالون کوهی برشی با قیمت مناسب اجرا میگردد