اجرای چکوشی این کار برای رامپ ساختمان ویلا کف باغ انجام میشود زخامت این سنگ 4سانت است اندازی یعنی سایز 80بابالا است معدن تو دماوند سنگ فروشی تو جابان