اجرای کف چکوشی با حالت منظم تراش خورده با بند کشی منظم با قیمت اجرا میگردد فروش سنگ لاشه کوهی ورقه ای مستقیم از معدن مختلف