@باربیکیواز سنگ لاشه مالون کوهی تراش خورده منظم @بعداز برش خوری همه جای سنگ قلم خوری شده است آدرس این کار دماوند #####@@@@@@@@