تهیه #سنگ لاشه مستقیم از معدن سنگ قهوای @ اینجا را که مشاهده میکنی معدن # ماست سنگ فروش من تو جابان است @#