تهیه@ سنگ لاشه مالون # سایز بزرگ و کوچک متوسط با قیمت مختلف #با قیمت مناسب @ مستقیم از معدن